سبزه شگفت انگیز فریاد می زند در حالی که سینه سک او به سختی نفوذ کرده است

12:55
3886

او انتظار نداشت که در هنگام ساحل ، بدون رحمت ، سینه سک کف دست و پا کند.